.. SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI ..

“Uluslararası Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu” öncelikli olarak İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren İslami ilimlerde temayüz etmiş şahsiyetlere yönelik bildirilere açıktır. Ancak, sempozyum dil, edebiyat, kültür çalışmaları, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve güzel sanatlar gibi farklı alanlarda İslam medeniyetine katkı yapmış âlimlere yönelik bildirilere de açık olacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiri özetlerinin;

Orta Asya’da İslâmî İlimlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Orta Asya’da İslâmiyet’in Yayılışında Ulemanın Rolü

İslam Bilim ve Kültür Tarihinde Orta Asya’nın Konumu

 

Orta Asya İslam Coğrafyasının Din, Bilim ve Kültür Hayatının Şekillenmesinde Etkili Olan Şahsiyetler ana konuları çerçevesinde;

 

Ebu Hanife

Ebu Mansur El-Maturidi

Hoca Ahmet Yesevî

Ebu Bekr Muhammed b. Ebi Sehl es-Serahsi

Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhari

Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi

Yusuf Has Hacib

Kaşgarlı Mahmud

Ebu Muhammed Siracüddin el-Uşî

Kadıhan el-Özgendî

Ebu Nasr Muhammed el-Farabi

Muhammed b. Ahmed el-Biruni

Ebu Abdillah Muhammed b. Musa el-Harezmi

 

vb Orta Asya coğrafyasında yetişmiş önemli ilim insanlarının İslam medeniyetine sağladıkları katkıları konu edinmesi beklenmektedir.