..  KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ..

Not: İki yazarlı bildirilerde sadece tek yazar ağırlanacak olup ikinci yazarın gelmek istemesi durumunda otel vb. masraflar kendisi tarafından karşılanacaktır.

Cemal Kalkan, Araş. Gör.

Orta Asyalı Alim Hüsameddin es- Sığnaki ve en-Nihaye fi Şerhi値-Hidaye Adlı Eserinin Hanefi Literatüründeki Yeri

Enver Arpa, Doç. Dr.

Zemahşeri地in Tefsir İlmine Katkısı

Sıddık Korkmaz, Prof. Dr.

İbn Sadruddin eş-Şirvani地in İtikadi Mezhepler Hakkındaki Görüşleri

Abdülkadir Dündar, Prof. Dr.

İslam Medeniyeti地in Oluşumuna Orta Asya Sanat Anlayışının Katkısı: Genel Bir Değerlendirme

Ali Bulut, Prof. Dr.

Belagat İlminin Tekamülünde Sekkaki地in Yeri

Kamil Kömürcü, Doç. Dr.

Ebu Nasr el-Farabi壇e Beş Tümel Kavram

Şahin Kızılabdullah, Dr.

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Toganın İslam Medeniyetine Katkısı

Nail  Karagöz, Dr. Öğr. Üy.

Hulviyyatın Kaynakları Bağlamında Orta Asya ile Kastamonu Arasında Kurulan İlim Köprüsü

Tahir Uluç, Prof. Dr.- Sinan Yılmaz, Araş. Gör.

İmam Maturidi地in Ana Dilinin Farsça Olduğu İddiasının Analizi

Emine Arslan, Dr. Öğr. Üy.

Osmanlı Dönemi Fetva Faaliyetinde Maveraünnehir Telifatının Etkisi

Hüseyin Doğan, Dr. Öğr. Üy.

Muhammed b. Kerram ve İslam Tasavvufunun Doğuşu ve Gelişimine Katkısı

Mehmet Ali Kirman, Prof. Dr. -Azat Toktonaliev, Dr. Öğr. Üy.

Orta Asya壇a Türk Tasavvuf Geleneğinin Oluşumu

Ahmet Yıldırım, Prof. Dr.

Orta Asya Türkistan Coğrafyasında İslam Medeniyetinin Oluşmasına Etkisi Olan Sufiler

Otabek Muhammadiyev , Dr.

The Great Teacher (Master) of Sırajıddın al-Uşi Allauddin Usmandi Samakandi-is a Great Representative of the Movarounnahr Kalam School

Seyfulla Bazarkulov, Doç. Dr.

Yusuf Has Hacib段n Kutadgu Bilig Destanında Çocuk Eğitimi

Bekir Tatlı, Prof. Dr.

İslam Medeniyetine Katkıları Bağlamında Ebu Abdullah el-Buhari地in (256/870) Hadis İlmine Getirdiği Yenilikler

Umarov Shukurilla Hursanmurodoviç, Dok. Öğr.

Muhaddiths of Central Asia and Scientific Relations Between Them

Yusupov Olimjon Isakoviç

Abdullah b. Mubarak is the person who has what on earth like him  (Arapça)

Mustafa Borsbuğa, Araş Gör.

İmam Maturidi ve Ebu値-Muin en-Nesefi Bağlamında Orta Asya Âlimlerinin Epistemolojiye Katkıları

Yaşar Bedirhan, Doç. Dr.

VIII. X. Yüzyıllarda Aşağı Türkistan (Maveraünnehir)壇a Yetişen İlim Adamlarının İslami İlimlere Katkısı

Rıdvan Demir, Dr. Öğr. Üy. -Şemseddin Koçak, Öğr. Gör.

Yusuf Has Hacib段n Kutadgu Bilig Adlı Eserinde Dini Motifler

Şemseddin Koçak, Öğr. Gör. -Rıdvan Demir, Dr. Ögr. Üy. -

Yusuf Has Hacib段n Kutadgu Bilig Adlı Eserinde Üst Yöneticiler )Lider Yöneticilik Açısından Bir İnceleme)

Mirzo Calalidin, Dr. -

The Formation of the Hanafi Madhab in Termez

Nasi Aslan, Prof. Dr. -Ömer Korkmaz, Araş. Gör. -

Serahsi地in Usulü ve Hanefi Usul Eserleri İçerisindeki Yeri

Ali İhsan Pala, Prof. Dr.

Orta Asya Fakihlerinden Pezdevi Kardeşlerin Hukuk İlmine Katkıları

Hanifi Şahin, Doç. Dr.

Orta Asya İrfan Geleneğinde İnsan Tasavvuru

Nilufer Öztürk Kocabıyık, Araş. Gör.

Farabi地in Erdemli Orta Teorisi

Vefa Taşdelen, Prof. Dr.

Kutadgu Bilig壇e Düşünme Eğitimi

Ejder Okumuş, Prof. Dr.

Hoca Ahmet Yesevi壇e İdeal İnsan Tipleri

Fatnmanur Alibekiroğlu, Dr.

Horasan Bölgesinde Hanefi-Mu稚ezili Kimliğin Tezahürleri

Arzu Yıldız, Araş. Gör.

Biruni ve Tahkiku Ma Li値-Hind İncelemesi

Muharrem Akoğlu, Prof. Dr.

Mu稚ezili Düşüncenin Seyrinde Fargana値ı İbnü値-İhşid

Mederbek Kadyrov, Dr.

Ahmed Yesevi ve Kırgızların İslamlaşmasındaki Rolü ve Kırgız Halk Edebiyatındaki Tesiri

Fatih Orhan, Dr. Öğr. Üy.

İmam Serahsi地in Hanefi Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü

Mehmet Necmeddin Bardakcı, Prof. Dr.

İmam Maturidi地in Dindarlık ve Ahlak Anlayışı

Yusuf Oksar, Dr. Öğr. Üy.

Maturidi地in Kader Anlayışının Cebr ve Tevfiz Açısından Değerlendirilmesi

Saffet Sarıkaya, Prof. Dr.

Hanefi Zühd Geleneğinin Oluşumuna Nesefli Ebu Muti Mekhul (318/930) ve Kerramilerin Katkısı

Öskönbay Zuuridinov, Öğr. Üy.

Manas Destanında Divanı Hikmet Kavramları

Hasan Kayıklık, Prof. Dr.

Gelişim Psikolojisi Zaviyesinden Ahmet Yesevi壇e Manevi Olgunlaşma

Osman Aydınlı, Prof. Dr.

Orta Asya İlim ve Kültür Hayatında Mu稚ezile地in Katkıları

Halil brahim Bulut, Prof. Dr.

Rüstüfağni: Mühim Bie Hanefi-Maturidi Alimi ve Fevaid Adlı Risalesi

Ali Yıldız Musahan, Doç. Dr

Orta Asya İslam Medeniyetinde Maturidi地in Rolü

Ömer Sadıker, Araş. Gör. -İsmail Şık, Doç. Dr.

Maveraünnehir Bölgesi Alimlerinden Ebu Şekur es-Salimi ve et-Temhid Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Burhanettin Kıyıcı, Dr. Öğr. Üy.

İlk Dönem Hanefi-Maturidi Alimlerinden Ebu Şakir es-Salimi地in Bilgi Anlayışı

Mustafa Aykac, Dr. Öğr. Üy.

Orta Asya Kelamcılarının İman-Amel Farklılığını İspat Hususundaki Ehl-i Sünnet Kelamına Kazandırdıkları

Cengiz Çuhadar, Dr. Öğr. Üy. -Hakan Çoşar, Dr. Öğr. Üy

Felsefi Akılcılıktan İlmi Akılcılığa: İbni Sina ve Biruni Örneği

İslamil Şık, Doç. Dr. -Hamdi Akbaş, Araş. Gör. 

Maturidi Düşüncede Kelam-Fıkıh Usulü Diyaloğu Mahmud b. Zeyd el-Lamişi ve Keşfu値-Elfaz Adlı eseri

Hüseyin Akyüz, Doç. Dr.

Tirmizi地in Hocası Buhari馳e Hadislerin Tashihi İle İlgili Sorduğu Sorular (Sünen Bağlamında Bir Değerlendirme)

Mustafa Cora, Dr. Öğr. Üy.

Kur誕n Tefsiri Bağlamında Tirmizi地in Tefsiru値-Kur誕nı  Hakkında Bir İnceleme ve Değerlendirme

Ummugül Koyuncu, Araş. Gör.

Farabi壇e Musiki Düşüncesi

Ayzada Taştanova, Doktora. Öğr.

Hanefi Mezhebinin Maveraünnehr Bölgesinde Yayılışında Serahsi地in Rolü

Metin Yıldız, Dr. Öğr. Üy.

Şemsuddin es-Semerkandi地in Dakiku値-Kelam Anlayışı

Sabırbek Borubayev, Dok. Öğr.

ハ琿胚 チ琺 モ ホ チ褄

Hanefi Palabıyık, Prof. Dr.

Gazneli Devletinde Alimler ve İslamın Yayılışına Katkıları

Kubatali Topchubaev, Dr.

Bilge Eğitimci Olarak Yusuf Has Hacib

Mehmet Ümit,  Doç. Dr.

Semerkand Bölgesi Hanefi-Maturidi Kelamcılarının Hilafet Nazariyesi: Ebu Şekur es-Salimi Örnegi

Selim Eren, Doç. Dr.

Türkiye壇e Din Anlayışı ve Pratikleriinin Oluşumunda Orta Asyalı Âlimlerin Rolü

Ali Karataş, Doç. Dr. -Mürsel Ethem, Dr. Öğr. Üy.

Tefsir ve Tefsir Tarihi Açısından Maturidi地in Te致ilatu値-Kur誕n Adlı Eseri

Merve Koyuncu, Araş. Gör.

Cengiz Aytmatov置n Eserlerine Ahlak Felsefesi Açısından Bir Bakış

Gülşen Soycan, Dok. Öğr.

Nestalik Hattının Anadoluya İntikalini Sağlayan Derviş Bir Hattat: Buharalı Abdi-i Mevlevi

Hakan Coşar, Dr. Öğr. Üy.

Maturidi ve Maturidilikte Felsefe-Kelam İlişkisi

Ozat Şaşiyev, Dok. Öğr.

Telhis, Telif ve Tehkih Ustası Hafızüddin Ebu値-Berekat en-Nesefi ve İslami İlimlerdeki Yeri (ö. 710/1310)

Fatih Erkoçoğlu, Doç. Dr.

Cendli Üç Alim

Osman Taştan, Prof. Dr.

Apostasy and Freedom of Religion in Religio-Political Thoughts of al-Sarakhsi

Ramazan Uçar, Prof. Dr. -H. İbrahim Akkuş,  Dok. Öğr.

20. Yüzyılda Bir Türk-İslam Sevdalısı: Yusuf Akçura ve Bazı Düşünceleri

Fatih Özkan, Dr. Öğr. Üy.

Farabi地in İlimleri Sınıflandırmasında Psikolojinin Yeri

Fethi Kerim Kazanç, Prof. Dr.

Maturidi地in Kelam Sistemimde İlahi Adalet ve Kötülük Meselesi Üzerine Bir Çözümleme

Kaya Kuzucu

Hoca Ahmet Yesevi地in Anadolu Tekke Musikisi Üzerindeki Etkisi