.. SEMPOZYUM ANA KONULARI ..

Sempozyumun ana teması: İslam tarihi boyunca Türk Dünyası olarak da bilinen Orta Asya coğrafyasında yetişen İslam âlimlerinin İslam bilim, sanat ve düşünce tarihine katkıları ve bunun günümüz Türk ve İslam dünyasına yansımaları olarak ifade edilebilir. Bilindiği üzere İslam tarihinin ilk dönemlerinde Horasan ve Maveraünnehir olarak bilinen bu günkü Orta Asya coğrafyası ikinci halife Hz. Ömer döneminden itibaren İslamlaşma sürecine girmiş ve erken dönemlerden günümüze kadar dini, ilmi, siyasi, kültürel ve ekonomik açılardan İslam dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Söz konusu bu coğrafyada, tarih boyunca İslam bilim ve düşünce tarihine yön veren ve İslam medeniyetinin gelişimine büyük katkılar sağlayan sayısız bilim insanı yetişmiştir. Tıp, Astronomi, Matematik gibi fen bilimlerinin yanı sıra Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe, Fıkıh, Tasavvuf ve Ahlak gibi İslami ilimlerin her alanında söz sahibi bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayan Orta Asya bölgesinin İslam Medeniyetine katkısı şüphesiz göz ardı edilemez. Gerek din bilimleri gerekse beşeri ve fen bilimleri alanında üretilen bilginin yer aldığı ve büyük bir kısmı günümüze kadar muhafaza edilen çok sayıda önemli eser bu coğrafyada kaleme alınmıştır. Bazıları yetiştirdikleri âlimlerin ismiyle şöhret bulmuş olan ilim merkezleri, İslam bilim ve düşüncesinin önemli adresleri olarak tarihteki yerini almıştır. Buhara, Semerkant, Tirmiz, Nesef, Belh, Merv, Serahs, Nisabur, Herat, İsferayn, Tus, Oş ve Taşkent gibi belli başlı şehirler, birer ilim merkezi olmalarının yanı sıra çok sayıda dini, fikri, felsefi ekollere de ev sahipliği yapmıştır. Ebu Mansur el-Maturidi ve Hoca Ahmed Yesevi başta olmak üzere Ebu Hanife, Buhari, Serahsi, Tirmizi, Farabi, Siraceddin el-Uşi, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip ve Kadıhan el-Özgendi Orta Asya coğrafyasının yetiştirdiği saygın bilim insanlarından sadece birkaç tanesidir. 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında, Türk dünyasının önemli siyasi, ilmi, kültürel ve ekonomik merkezlerinden birisi olan Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz “Orta Asya Âlimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları” konulu uluslar arası sempozyuma katılacak olan konuklarımızı Bişkek’te misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağız.